تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - سوالات فصل 12 علوم نهم دنیای گیاهان
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است
سوالات فصل 12 علوم نهم دنیای گیاهان

1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف) انتقال مواد در گیاهان از راه بافت هایی بنام ............... و .............. انجام می شود.

ب) مولکولهای کربوهیدرات فقط در اندامهای ............. گیاه ، مانند برگ ساخته می شوند .

ج) آب و مواد معدنی به کمک آوندهای ............. که در بافت چوبی قرار دارند از ریشه به اندامهای دیگر برده می شوند.

د) به سلول های دارای رشته های ظریفی که در ریشه آب و موادمعدنی را جذب می کنند ................ گفته می شود.

ه) به مایعی که توسط آوندهای چوبی حمل می شود ، ................ و به مایعی که توسط آوندهای آبکش حمل می شود ،................. گفته می شود .

و) بخش زیادی از آبی که توسط گیاه جذب می شود به صورت ................ از ................. خارج می شود .

ز) خارجی ترین لایه برگها ............... نام دارد .

ح) آوندهای آبکشی موادساخته شده طی فرآیند .................. را از برگها به .................. می رسانند .

ط) به دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی که به خصوص در برگها به خوبی مشخص اند ، ............... گفته می شود .

ی) نیروی مکش حاصل از تبخیرآب از گیاه به حرکت ................ در آوندهای ................. کمک می کند .

ک) موادی که در برگها ساخته می شوند همراه با ............ وارد آوندهای آبکشی می شوند .محتویات آوندهای آبکشی دارای مقدار زیادی ................... است .

ل) مواد لازم برای فتوسنتز گیاهان توسط آوندهای .............. و مواد لازم برای تغذیه سلولهای گیاهی توسط آوندهای .............. منتقل می شود .

م) هاگ های سرخس با قرارگرفتن در جای ........... رشد می کنند و سرخس جدیدی به وجود می آورند.

ن) سرخس ها ، ساقه های زیرزمینی دارند که از این ساقه ها دمبرگ ............ ایجاد می شود.

ث) انواع گیاهان نهان دانه به دو دسته ............. و ............... تقسیم می شوند.

ف) قدیمی ترین گیاهان روی زمین ............... هستند .

ذ) هاگدان های خزه در .............. خزه و هاگدانهای سرخس در .............. سرخس قرار گرفته اند .

ق) مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشک زی مربوط به ................ است .

ر) تنها گیاهان فاقد آوند ، ................ نام دارند . این گیاهان به جای ریشه حقیقی ، اجزایی بنام .............. دارند .

ش) در نهاندانگان دانه درون ............... محصور شده است .

ت) هر یک از ساختارهای تولید مثلی بازدانگان از تعدادی ............... ساخته شده است .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) همه گیاهان آوند دارند .

ب) مادهی موم مانندی که سطح برگها را می پوشاند ، روپوست نام دارد .

ج) مولکول های کربوهیدرات فقط در اندامهای سبزگیاه ساخته می شوند .

د) آب و موادمعدنی از ریشه ها توسط آوندهای چوبی به اندامهای فتوسنتز کننده برده می شود و محصولات حاصل از فتوسنتز (کربوهیدرات ها) توسط آوندهای آبکش از برگها به سرتاسر گیاه منتقل می شوند .

ه) سلول های میان برگ موجود در برگ گیاهان توانایی فتوسنتز کردن را دارند .

و) رگبرگ به دسته ای از آوندهای آبکشی گفته می شود .

ز) میزان کربوهیدرات در شیره پرورده کمتر از شیره خام است .

ح) هرتار کشنده از یک تا چندسلول طویل در ریشه گیاه ساخته شده است .

ط) وجود محتویات آوندهای آبکشی برای انجام فتوسنتز ضروری است .

ی) آب و موادمعدنی بعداز ورود به تارکشنده به طور مستقیم وارد آوندهای چوبی می شود .

ک) گیاه همه آبی را که جذب کرده مصرف نمی کند بخش کمی از آن از راه روزنه های برگ بخار می شود .

ل) روزنه های برگ در هر دو طرف برگ وجود دارد و در بعضی از برگها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ فرق می کند .

م) گیاهان با استفاده از کربوهیدراتی که می سازند و موادمغذی که از خاک می گیرند می توانند چربی و پروتئین بسازند .

ن) فقط گیاهانی که آوند ندارند هاگ تولید می کنند .

ث) دانه در بازدانگان روی پولک های مخروط های نر و ماده ایجاد می شود .

ف) سرخس ها دارای آوندهای چوبی و آبکشی هستند .

ذ) هرچقدر کربن دی اکسید محیط زیاد شود به همان نسبت میزان فتوسنتز در گیاهان هم بالا می رود .

ق) گیاهی که دارای گلی با 6گلبرگ است در ساقه اش آوندهای چوب و آبکش روی یک حلقه قرار دارند.

ر) برگهای بازدانگان سوزنی شکل و باریک است.

ش) سرخس برخلاف خزه گیاهی آوند دار است اما همانند آن دانه تولید نمی کند .

ت) در ساقه گیاه نخود ، آوندهای چوبی و آبکشی در یک حلقه دیده می شوند.

 

3- چرا به بافتهای چوبی و آبکشی بافت های آوندی نیز می گویند ؟

4- وظیفه آوندهای چوبی و آبکشی را به طور جداگانه بنویسید .

5- مهمترین مولکولی که در برگها ساخته می شود چیست؟ این مولکول همراه چه ماده ای وارد آوندهای آبکشی می شود؟ و چگونه به پروتئین و چربی تبدیل می گردد؟

6- مبداء و مقصد هریک از آوندهای چوبی و آبکشی را در گیاهان مشخص کنید .

7- ویژگی های تارهای کشنده را بیان کرده و بگویید کدام ویژگی باعث ورود آب و املاح به ریشه می شود؟

8- توضیح دهید آب و املاح چگونه از خاک وارد آوندهای چوبی می شود؟

9- چگونه خروج بخار آب از روزنه برگها به حرکت رو به بالای شیره خام کمک می کند؟

10- معمولا تعداد روزنه های برگها در سطح زیرین برگها بیشتر از سطح بالایی آن است . این پدیده چگونه به حفظ آب در گیاه کمک می کند؟

11- گیاهان با استفاده از چه موادی ، آنچه برای رشد و نمو خود نیاز دارند را می سازند؟

12- شیره پرورده و شیره خام را از نظر میزان کربوهیدرات و موادمعدنی با یکدیگر مقایسه کنید .

13- مشخص کنید هر یک از موارد زیر به کدام نوع بافت آوندی مربوط است؟

الف) دیواره عرضی دارد...........                           ب) چوب در دیواره سلول های آن رسوب می کند

ج) معمولا در گیاه محتویات آن حرکت رو به پایین (نزولی) دارد ............

د) سلول های فتوسنتز کننده برای انجام فتوسنتز به محتویات آن نیاز دارند...........

ه) معمولا به اشکال متفاوتی در در گیاهان دیده می شود ..........

و) غذای اصلی گیاه توسط آن حمل می شود ...........

ز) بیشتر قطر ساقه و ریشه از آن ساخته شده است ..........

14- گروههای گیاهان آوند دار و فاقد آوند را نام ببرید .

15- محل قرارگیری هاگدان های سرخس و خزه را با هم مقایسه کنید .

16- ویژگی های ساختاری در سرخس ها را بیان کنید .

17- ویژگی گیاهان تک لپه ای که آنها را از دو لپه ایها متمایز می کند را بیان کنید .

18- ویژگی گیاهان دو لپه ای که آنها را از تک لپه ایها متمایز می کند را بیان کنید .

19- بخش های مختلف یک گیاه خزه را نام ببرید .

20- چرا خزه ها ارتفاع زیادی ندارند و از یک حدی بیشتر رشد نمی کنند ؟

21- یک تفاوت و یک شباهت میان خزه ها و سرخس ها را بیان کرده و بگویید در چه شرایطی خزه و سرخس جدید ایجاد می شود؟

22- اثرات فتوسنتز گیاهان بر حیات دیگر جانوران را نام برده و بگویید آیا افزایش پوشش گیاهی می تواند مشکل افزایش کربن دی اکسید را برطرف کند؟ چرا؟

23- هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟

الف) داشتن آوند و نداشتن دانه ............                    ب) وجود پولک در ساختارهای تولید مثلی ..............

ج) تولید میوه ...........                                         د) نداشتن ریشه .................

ه) تولید دانه های بالدار................                          و) فاقد آوند ............. نوع مطلب : نمونه سوالات علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:05 قبل از ظهر

You've made the point!
trust pharmacy canadian viagra canadiense canadian pharmaceuticals companies canada vagra pharmacy canada online prescriptions buy vistagra online safe canada medication prices online pharmacies drugs for sale online cialis canadian pharmacy
دوشنبه 3 تیر 1398 09:34 قبل از ظهر

Wonderful postings, Thank you!
we choice cialis uk click now buy cialis brand generic for cialis sublingual cialis online cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg cialis generic cialis online cialis diario compra cialis 5 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 05:36 بعد از ظهر

Regards. I enjoy this!
cialis tablets australia cialis rckenschmerzen cialis 200 dollar savings card how to purchase cialis on line tadalafil tablets side effects for cialis compare prices cialis uk the best site cialis tablets tarif cialis france dosagem ideal cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 03:03 قبل از ظهر

Many thanks. An abundance of information.

cialis mit grapefruitsaft we like it safe cheap cialis generic cialis at the pharmacy cialis daily reviews cialis sicuro in linea cialis professional from usa prezzo cialis a buon mercato cialis prices cipla cialis online cialis daily reviews
شنبه 1 تیر 1398 09:58 قبل از ظهر

Fantastic facts. Thank you!
cialis baratos compran uk we recommend cheapest cialis prices on cialis 10 mg venta de cialis canada cheap cialis generic for cialis prix de cialis tadalafil 10 mg calis prescription doctor cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:17 قبل از ظهر

Nicely put, Regards.
acheter du cialis a geneve only best offers 100mg cialis cialis mit grapefruitsaft buy cialis sample pack cialis en 24 hora buying cialis on internet viagra cialis levitra we use it cialis online store cialis generico in farmacia cialis lowest price
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:48 بعد از ظهر

Superb content. Thanks.
prix cialis once a da prix de cialis cialis 05 generic cialis levitra the best site cialis tablets cialis canadian drugs cialis pills in singapore cialis sicuro in linea brand cialis generic calis
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:16 قبل از ظهر

Nicely put, Thanks a lot!
cialis uk cialis uk next day when can i take another cialis cialis alternative no prescription cialis cheap cialis pills price each cialis venta a domicilio we choice cialis uk trusted tabled cialis softabs buy cialis sample pack
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:24 قبل از ظهر

Great write ups. Appreciate it.
comprar cialis navarr generico cialis mexico cialis daily dose generic cialis 20mg cialis rckenschmerzen cialis coupons printable preis cialis 20mg schweiz cialis reviews buy online cialis 5mg only now cialis 20 mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:28 بعد از ظهر

Seriously all kinds of great facts.
rezeptfrei cialis apotheke where cheapest cialis cialis cost buy cialis online nz india cialis 100mg cost cialis 10mg prix pharmaci cialis prices viagra vs cialis cialis en mexico precio cialis 5 mg schweiz
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:43 بعد از ظهر

You actually revealed that effectively.
cialis diario compra cialis baratos compran uk cialis en 24 hora cialis 20 mg cost best generic drugs cialis buy cialis online cheapest cialis cost free cialis cialis daily dose generic we choice cialis uk
شنبه 18 خرداد 1398 01:45 قبل از ظهر

You've made your point.
cialis lowest price canada discount drugs cialis prix cialis once a da cialis sicuro in linea cialis prezzo in linea basso look here cialis order on line cialis generika in deutschland kaufen cialis tadalafil online overnight cialis tadalafil cialis daily dose generic
پنجشنبه 2 خرداد 1398 03:34 بعد از ظهر
جمعه 6 اردیبهشت 1398 05:28 بعد از ظهر
زِرتِمِلیانوس
جمعه 23 فروردین 1398 03:15 بعد از ظهر

Fantastic information. Thanks.
pharmacy canada reviews prescriptions from canada without drugs for sale in uk viagra canadiense north west pharmacies canada trust pharmacy canada reviews north west pharmacies canada cialis from canada canadian drugstore canadian discount pharmacies in canada
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:10 قبل از ظهر

You said it very well.!
canadian online pharmacies reviews north west pharmacy canada canada online pharmacies surrey online pharmacies in usa are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies without an rx trust pharmacy canada pharmacy near me canada online pharmacies canadian pharmaceuticals
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:36 بعد از ظهر
日本最大級のブランドバッグブランド財布ブランド時計本物通販サイト
سه شنبه 14 اسفند 1397 01:30 بعد از ظهر
عالیییییییییی بود
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:06 قبل از ظهر

Amazing info. Thanks!
tadalafilo viagra vs cialis what is cialis cialis generico in farmacia cialis generico order cialis from india tadalafil 20 mg buy cialis online nz 5 mg cialis coupon printable cialis e hiv
سه شنبه 13 آذر 1397 03:42 قبل از ظهر

Terrific material. Thanks a lot!
cialis generico online cialis 5 effetti collaterali viagra or cialis we use it cialis online store cialis para que sirve venta de cialis canada buy cialis uk no prescription cialis generico callus purchasing cialis on the internet
یکشنبه 11 آذر 1397 02:49 بعد از ظهر

Thanks a lot! Lots of posts!

cialis 05 best generic drugs cialis cialis super acti only now cialis 20 mg cialis ahumada cialis generic tadalafil buy click now cialis from canada cialis rezeptfrei sterreich how to buy cialis online usa buying cialis overnight
شنبه 10 آذر 1397 03:19 بعد از ظهر

Factor certainly regarded.!
wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 20 mg generic cialis at walmart the best site cialis tablets acheter du cialis a geneve dosagem ideal cialis we like it safe cheap cialis cialis 20 mg cut in half achat cialis en itali cialis with 2 days delivery
شنبه 10 آذر 1397 02:43 قبل از ظهر

Perfectly expressed without a doubt. .
cialis professional yohimbe cialis coupon cialis 20 mg cialis generique cialis pills wow look it cialis mexico viagra or cialis cialis e hiv cialis 5mg prix warnings for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:17 قبل از ظهر

Nicely put. Thanks a lot.
how to buy cialis online usa buy online cialis 5mg cialis official site we use it 50 mg cialis dose cialis kaufen cialis dose 30mg 200 cialis coupon cialis daily new zealand miglior cialis generico side effects of cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:36 بعد از ظهر

Really a good deal of wonderful facts.
buy generic levitra vardenafil 20mg levitra prices levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 12:49 بعد از ظهر

You said that wonderfully.
cialis et insomni cialis 5 mg schweiz cialis prezzo di mercato cialis without a doctor's prescription cialis name brand cheap cialis 5mg billiger order a sample of cialis cialis 5mg sialis cialis pills boards
شنبه 7 مهر 1397 07:57 قبل از ظهر

Wonderful facts. Regards!
cialis generico in farmacia buy cialis cheap 10 mg cialis daily new zealand cialis arginine interactio venta cialis en espaa cialis super acti cialis 30 day sample venta de cialis canada tadalafil tablets cialis venta a domicilio
شنبه 31 شهریور 1397 09:40 بعد از ظهر

You stated it wonderfully.
canada online pharmacies medication pharmacy times canadian medications by mail pharmacy canada canadian medications online canada medications cheap canadian medications pharmacy drugstore online shopping reviews canadian drug store northwest pharmacy canada
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:41 بعد از ظهر

Cheers. I appreciate this!
cialis wir preise tadalafil tablets female cialis no prescription buy brand cialis cheap cialis 20 mg cost cialis reviews cialis generico online how does cialis work cialis uk cialis patentablauf in deutschland
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:19 قبل از ظهر

You actually mentioned that adequately.
cost of cialis per pill cialis cuantos mg hay how does cialis work cialis coupon safe site to buy cialis online compare prices cialis uk cialis generico online cialis lowest price walgreens price for cialis cialis sicuro in linea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه