تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - سوالات فصل 12 علوم نهم دنیای گیاهان
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است
سوالات فصل 12 علوم نهم دنیای گیاهان

1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف) انتقال مواد در گیاهان از راه بافت هایی بنام ............... و .............. انجام می شود.

ب) مولکولهای کربوهیدرات فقط در اندامهای ............. گیاه ، مانند برگ ساخته می شوند .

ج) آب و مواد معدنی به کمک آوندهای ............. که در بافت چوبی قرار دارند از ریشه به اندامهای دیگر برده می شوند.

د) به سلول های دارای رشته های ظریفی که در ریشه آب و موادمعدنی را جذب می کنند ................ گفته می شود.

ه) به مایعی که توسط آوندهای چوبی حمل می شود ، ................ و به مایعی که توسط آوندهای آبکش حمل می شود ،................. گفته می شود .

و) بخش زیادی از آبی که توسط گیاه جذب می شود به صورت ................ از ................. خارج می شود .

ز) خارجی ترین لایه برگها ............... نام دارد .

ح) آوندهای آبکشی موادساخته شده طی فرآیند .................. را از برگها به .................. می رسانند .

ط) به دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی که به خصوص در برگها به خوبی مشخص اند ، ............... گفته می شود .

ی) نیروی مکش حاصل از تبخیرآب از گیاه به حرکت ................ در آوندهای ................. کمک می کند .

ک) موادی که در برگها ساخته می شوند همراه با ............ وارد آوندهای آبکشی می شوند .محتویات آوندهای آبکشی دارای مقدار زیادی ................... است .

ل) مواد لازم برای فتوسنتز گیاهان توسط آوندهای .............. و مواد لازم برای تغذیه سلولهای گیاهی توسط آوندهای .............. منتقل می شود .

م) هاگ های سرخس با قرارگرفتن در جای ........... رشد می کنند و سرخس جدیدی به وجود می آورند.

ن) سرخس ها ، ساقه های زیرزمینی دارند که از این ساقه ها دمبرگ ............ ایجاد می شود.

ث) انواع گیاهان نهان دانه به دو دسته ............. و ............... تقسیم می شوند.

ف) قدیمی ترین گیاهان روی زمین ............... هستند .

ذ) هاگدان های خزه در .............. خزه و هاگدانهای سرخس در .............. سرخس قرار گرفته اند .

ق) مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشک زی مربوط به ................ است .

ر) تنها گیاهان فاقد آوند ، ................ نام دارند . این گیاهان به جای ریشه حقیقی ، اجزایی بنام .............. دارند .

ش) در نهاندانگان دانه درون ............... محصور شده است .

ت) هر یک از ساختارهای تولید مثلی بازدانگان از تعدادی ............... ساخته شده است .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) همه گیاهان آوند دارند .

ب) مادهی موم مانندی که سطح برگها را می پوشاند ، روپوست نام دارد .

ج) مولکول های کربوهیدرات فقط در اندامهای سبزگیاه ساخته می شوند .

د) آب و موادمعدنی از ریشه ها توسط آوندهای چوبی به اندامهای فتوسنتز کننده برده می شود و محصولات حاصل از فتوسنتز (کربوهیدرات ها) توسط آوندهای آبکش از برگها به سرتاسر گیاه منتقل می شوند .

ه) سلول های میان برگ موجود در برگ گیاهان توانایی فتوسنتز کردن را دارند .

و) رگبرگ به دسته ای از آوندهای آبکشی گفته می شود .

ز) میزان کربوهیدرات در شیره پرورده کمتر از شیره خام است .

ح) هرتار کشنده از یک تا چندسلول طویل در ریشه گیاه ساخته شده است .

ط) وجود محتویات آوندهای آبکشی برای انجام فتوسنتز ضروری است .

ی) آب و موادمعدنی بعداز ورود به تارکشنده به طور مستقیم وارد آوندهای چوبی می شود .

ک) گیاه همه آبی را که جذب کرده مصرف نمی کند بخش کمی از آن از راه روزنه های برگ بخار می شود .

ل) روزنه های برگ در هر دو طرف برگ وجود دارد و در بعضی از برگها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ فرق می کند .

م) گیاهان با استفاده از کربوهیدراتی که می سازند و موادمغذی که از خاک می گیرند می توانند چربی و پروتئین بسازند .

ن) فقط گیاهانی که آوند ندارند هاگ تولید می کنند .

ث) دانه در بازدانگان روی پولک های مخروط های نر و ماده ایجاد می شود .

ف) سرخس ها دارای آوندهای چوبی و آبکشی هستند .

ذ) هرچقدر کربن دی اکسید محیط زیاد شود به همان نسبت میزان فتوسنتز در گیاهان هم بالا می رود .

ق) گیاهی که دارای گلی با 6گلبرگ است در ساقه اش آوندهای چوب و آبکش روی یک حلقه قرار دارند.

ر) برگهای بازدانگان سوزنی شکل و باریک است.

ش) سرخس برخلاف خزه گیاهی آوند دار است اما همانند آن دانه تولید نمی کند .

ت) در ساقه گیاه نخود ، آوندهای چوبی و آبکشی در یک حلقه دیده می شوند.

 

3- چرا به بافتهای چوبی و آبکشی بافت های آوندی نیز می گویند ؟

4- وظیفه آوندهای چوبی و آبکشی را به طور جداگانه بنویسید .

5- مهمترین مولکولی که در برگها ساخته می شود چیست؟ این مولکول همراه چه ماده ای وارد آوندهای آبکشی می شود؟ و چگونه به پروتئین و چربی تبدیل می گردد؟

6- مبداء و مقصد هریک از آوندهای چوبی و آبکشی را در گیاهان مشخص کنید .

7- ویژگی های تارهای کشنده را بیان کرده و بگویید کدام ویژگی باعث ورود آب و املاح به ریشه می شود؟

8- توضیح دهید آب و املاح چگونه از خاک وارد آوندهای چوبی می شود؟

9- چگونه خروج بخار آب از روزنه برگها به حرکت رو به بالای شیره خام کمک می کند؟

10- معمولا تعداد روزنه های برگها در سطح زیرین برگها بیشتر از سطح بالایی آن است . این پدیده چگونه به حفظ آب در گیاه کمک می کند؟

11- گیاهان با استفاده از چه موادی ، آنچه برای رشد و نمو خود نیاز دارند را می سازند؟

12- شیره پرورده و شیره خام را از نظر میزان کربوهیدرات و موادمعدنی با یکدیگر مقایسه کنید .

13- مشخص کنید هر یک از موارد زیر به کدام نوع بافت آوندی مربوط است؟

الف) دیواره عرضی دارد...........                           ب) چوب در دیواره سلول های آن رسوب می کند

ج) معمولا در گیاه محتویات آن حرکت رو به پایین (نزولی) دارد ............

د) سلول های فتوسنتز کننده برای انجام فتوسنتز به محتویات آن نیاز دارند...........

ه) معمولا به اشکال متفاوتی در در گیاهان دیده می شود ..........

و) غذای اصلی گیاه توسط آن حمل می شود ...........

ز) بیشتر قطر ساقه و ریشه از آن ساخته شده است ..........

14- گروههای گیاهان آوند دار و فاقد آوند را نام ببرید .

15- محل قرارگیری هاگدان های سرخس و خزه را با هم مقایسه کنید .

16- ویژگی های ساختاری در سرخس ها را بیان کنید .

17- ویژگی گیاهان تک لپه ای که آنها را از دو لپه ایها متمایز می کند را بیان کنید .

18- ویژگی گیاهان دو لپه ای که آنها را از تک لپه ایها متمایز می کند را بیان کنید .

19- بخش های مختلف یک گیاه خزه را نام ببرید .

20- چرا خزه ها ارتفاع زیادی ندارند و از یک حدی بیشتر رشد نمی کنند ؟

21- یک تفاوت و یک شباهت میان خزه ها و سرخس ها را بیان کرده و بگویید در چه شرایطی خزه و سرخس جدید ایجاد می شود؟

22- اثرات فتوسنتز گیاهان بر حیات دیگر جانوران را نام برده و بگویید آیا افزایش پوشش گیاهی می تواند مشکل افزایش کربن دی اکسید را برطرف کند؟ چرا؟

23- هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟

الف) داشتن آوند و نداشتن دانه ............                    ب) وجود پولک در ساختارهای تولید مثلی ..............

ج) تولید میوه ...........                                         د) نداشتن ریشه .................

ه) تولید دانه های بالدار................                          و) فاقد آوند ............. نوع مطلب : نمونه سوالات علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:36 بعد از ظهر

Really a good deal of wonderful facts.
buy generic levitra vardenafil 20mg levitra prices levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 12:49 بعد از ظهر

You said that wonderfully.
cialis et insomni cialis 5 mg schweiz cialis prezzo di mercato cialis without a doctor's prescription cialis name brand cheap cialis 5mg billiger order a sample of cialis cialis 5mg sialis cialis pills boards
شنبه 7 مهر 1397 07:57 قبل از ظهر

Wonderful facts. Regards!
cialis generico in farmacia buy cialis cheap 10 mg cialis daily new zealand cialis arginine interactio venta cialis en espaa cialis super acti cialis 30 day sample venta de cialis canada tadalafil tablets cialis venta a domicilio
شنبه 31 شهریور 1397 09:40 بعد از ظهر

You stated it wonderfully.
canada online pharmacies medication pharmacy times canadian medications by mail pharmacy canada canadian medications online canada medications cheap canadian medications pharmacy drugstore online shopping reviews canadian drug store northwest pharmacy canada
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:41 بعد از ظهر

Cheers. I appreciate this!
cialis wir preise tadalafil tablets female cialis no prescription buy brand cialis cheap cialis 20 mg cost cialis reviews cialis generico online how does cialis work cialis uk cialis patentablauf in deutschland
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:19 قبل از ظهر

You actually mentioned that adequately.
cost of cialis per pill cialis cuantos mg hay how does cialis work cialis coupon safe site to buy cialis online compare prices cialis uk cialis generico online cialis lowest price walgreens price for cialis cialis sicuro in linea
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:11 قبل از ظهر

Nicely put. Thanks.
canadian pharmaceuticals nafta canadian drugs best canadian pharmacy most reliable canadian online pharmacies most reliable canadian online pharmacies canada viagra drugstore online drugstore online canada drugstore online shopping reviews drugstore online shopping reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:03 قبل از ظهر

This is nicely expressed! .
best place to buy viagra online buy viagra online no rx buy viagra canadian pharmacy buy generic viagra online without prescription viagra usa online how to buy viagra online without a prescription viagra buy online uk viagra cheap levitra viagra price is it legal to buy viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:13 بعد از ظهر

Good information. Kudos.
price cialis wal mart pharmacy try it no rx cialis cialis 10 doctissimo cialis generico en mexico purchase once a day cialis cialis taglich how to purchase cialis on line cialis prezzo al pubblico cialis generika in deutschland kaufen cialis en 24 hora
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:25 قبل از ظهر

Thanks, A lot of knowledge.

buy cheap cialis in uk interactions for cialis cialis generico en mexico cialis dose 30mg cialis coupons printable order generic cialis online acquisto online cialis cialis per paypa cialis kaufen cialis 30 day sample
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:07 بعد از ظهر

Appreciate it. Quite a lot of content.

cialis 20 mg cut in half cialis qualitat wow look it cialis mexico order a sample of cialis we use it 50 mg cialis dose how to buy cialis online usa cheap cialis cialis diario compra buying brand cialis online look here cialis order on line
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:45 قبل از ظهر

With thanks, A lot of tips.

where to buy viagra safely online where to buy viagra online without prescription buy viagra pills online how can i order viagra viagra prices uk sildenafil pills safe place to buy viagra online uk buy viagra now online where to purchase viagra cheap online viagra uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:42 بعد از ظهر

Appreciate it! An abundance of info.

rx cialis para comprar cipla cialis online cialis prezzo di mercato cialis kaufen only best offers 100mg cialis price cialis wal mart pharmacy il cialis quanto costa cialis 20mg preis cf cialis qualitat female cialis no prescription
یکشنبه 6 خرداد 1397 05:23 بعد از ظهر
هعی بدک نبود قابل تحمله
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:51 بعد از ظهر
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:17 قبل از ظهر

You said that exceptionally well!
buy women viagra viagra buy online buy kamagra viagra viagra online rx purchase viagra online uk buy viagra prescription online how buy viagra order online viagra buy generic viagra usa order pharmacy online
شنبه 18 فروردین 1397 03:28 قبل از ظهر

Many thanks, Numerous knowledge!

cialis 5 mg para diabeticos cialis generisches kanada cialis soft tabs for sale cialis cipla best buy generic cialis levitra only best offers 100mg cialis look here cialis cheap canada rezeptfrei cialis apotheke import cialis recommended site cialis kanada
جمعه 17 فروردین 1397 09:53 بعد از ظهر
سلام
ببخشید اگه بصورت فایل پی دی اف بود بهتر بود
شنبه 4 فروردین 1397 02:00 قبل از ظهر

Seriously lots of very good information!
cialis qualitat tadalafil 20mg wow cialis 20 only now cialis for sale in us tadalafil 20 mg cialis generic availability cialis venta a domicilio tadalafilo cialis 20mg cialis 20 mg effectiveness
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:14 قبل از ظهر

Cheers. Helpful information.
we use it cialis online store canadian discount cialis how much does a cialis cost cialis great britain cialis y deporte generic cialis 20mg tablets cialis uk cialis for bph cialis side effects dangers acheter cialis kamagra
دوشنبه 21 اسفند 1396 03:52 بعد از ظهر
عالی بود بی نظیرو درجه یک کاش جواب هم داشت
یکشنبه 6 اسفند 1396 04:56 بعد از ظهر
ممنون از سایت خوبتون .
جمعه 27 بهمن 1396 03:03 بعد از ظهر
سلام عالیه کاش توی پیک دی اف می بود
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:39 قبل از ظهر
I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:36 بعد از ظهر
Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for supplying
these details.
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:53 بعد از ظهر
You've made some good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه