تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - فصل 3 علوم نهم
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است

1-انســان ها چگونه ســبب برهــم خــوردن چرخه هــای طبیعــی شــده اند؟

 بــا مصــرف رویــه و غیرمنطقــی منابــع

2- یكــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت.

3-چند نمونه چرخه هــای طبیعــی رانام ببرید.

چرخه آب ؛سنگ؛ غــذا، زندگــی گیاهــان و جانــوران؛کربن و...

4- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید. (تــوازن چرخه هــا در كــره زمیــن چه موقع به هــم می خــورد؟)

چرخه هــا ی طبیعی بــا یكدیگــر ارتبــاط دارنــد. به طــوری كــه تغییــری هرچنــد انــدك در یكــی از چرخه هــا، بــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اثــر می گــذارد و در نتیجــه تــوازن چرخه هــا در كــره زمیــن به هــم می خــورد.

5-چرخه چیست؟

چرخه، مجموعه  ای از تغییرهاست كه هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تكرار می شود.

6- خداوند چرا این چرخه ها آفریده است؟

آفریدگارهستی باقرار دادن چرخه های طبیعی؛زمین راگاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران قرار داده است

7-یكــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی را نام ببریدو در بــاره ایــن رویــداد و عوامــل موثــر بــرآن و نتایــج احتمالــی آن چندسطر بنویسید.

بازشــدن زود هنــگام شــكوفه هــای درختــان در زمســتان یكــی از تبعــات بــر هــم

خوردن چرخه هــای طبیعــی اســت.

8-ادامــه حیــات جانــداران به چه چیزی بســتگی دارد؟

بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی

9- اهمیت چرخه ها را بنویسید. (به ما چه کمکی می کنند؟)بــه مــا كمــك خواهــد كــرد تــا بتوانیــم روشهــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی فراهــم كنیــم.

10-چرخــه كربــن چیست؟

چرخــه كربــن، نوعی چرخه ی طبیعــی که درآن تغییرهــای گوناگونــی در هــوا كــره، ســنگ كــره و آب كــره انجــام می شــود و كربــن بــه شــكل كربن دی اكســیدمصــرف یــا تولیــد می شــود. به طــوری كــه مقــدار كربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد.

11-هرگونــه تغییــر در چرخــه کربن،چه مشــكلاتی را می توانــد ایجــاد می کند؟

می توانــد مقــدار كربن دی اكســید را در هــوا تغییــر دهــد و مشــكلاتی را ایجــاد كنــد.

12-شــكل زیــر الگویــی ســاده از چرخــه كربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن بــاره توضیح دهید.                                     

كربن ذخیره شده در

هوا كره

كربن ذخیره شده در                           كربن ذخیره شده در آب، خاك و

جانداران                                                  سوخت های فسیلی

-شكل زیر چرخه ای از كربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

 

الف.در مــوارد مشخص شــده بــا «1»، «2»، «3» و... آیــا گاز كربن دی اكســید مصــرف می شــود یــا تولیــد؟

ب. كدامیك از بخش های نشان داده شده، در چرخة طبیعی كربن وجود ندارد؟

پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟توضیــح دهیــد.

14-ســوخت های فســیلی شــامل.............و.............و............. كــه در طــی میلیــون هــا ســال تشــكیل شــده اســت.

زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی

15- در اثــر ســوختن،ســوخت هایی که دارای كربــن هســتند چه ماده ای وارد هوا می شود؟

مقادیــر بســیار زیــادی گاز 2 CO بــه هواكــره وارد مــی كننــد.

16-یكــی از نتایــج افزایــش بیــش از انــدازه كربــن دی اكســید درهــواكــره رانام ببرید، افزایــش دمــای كــره زمیــن ودر نتیجــه ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا

17-چرا كشــورهای جهــان ؛پروتكلــی را امضــا كــرده انــد تــا دولــت هــا مقــدار كربــن دی اكســید تولیــد شــده توســط كشورشــان را كنتــرل كننــد؟

زیرا پیــش بینــی مــی شــود كــه اگــر تولیــد كربــن دی اكســید بــا آهنــگ فعلــی پیــش بــرود تــا ســال 2050(1430)حــدود یــك ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا كاهــش آهنــگ تولیــد كربــن دی اكســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود.

18-نفــت خــام چیست؟

نفــت خــام، مایــع غلیــظ و ســیاه رنگی اســت.

19- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟

شــناخت نفــت خــام به تدریــج ســبب شــد اســتفاده از آن گســترش پیــدا كنــد

و در مــدت كوتاهــی راه و روش زندگــی انســانها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرارگرفــت. بــه طــوری كــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و كشــاورزی بــه خوبــی رشــد كردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اكثــر بیمــاری هــا غلبــه كننــد یــا آن هــا را بــه كلــی ریشــه كــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی بــالا تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا كــرد. همــه ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام بــود.

20- چه استفاده هایی از نفت می شود؟

تامیــن انــرژی ؛ ســاختن فــراورده های نــو

21-به نظــر شــما امــروزه در جهــان نفــت خــام را بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند یــا از آن بــرای ســاختن فــراورده نــو اســتفاده می كننــد؟

بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند

22-كاربردهــای نفــت خــام را بنویسید.

تامین انر زی؛درصنعــت حمــل و نقــل (شامل انــواع خودروهــا و هواپیماهــا و آسان شدن مســافرت) ؛درصنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و كشــاورزی وپلاستیک سازی و............

23-به طور میانگین نفت مصرفی درسطح جهان صرف چه کارهایی می شود؟( بررسی ها حاکی از چه چیز هایی در مصرف نفت است؟)

بررســی ها نشــان می دهــد كــه به طــور میانگیــن چهارپنجم نفــت مصرفــی در ســطح جهــان صــرف ســوختن و تأمیــن انــرژی در بخش هــای مختلــف ماننــد خانه هــای مســكونی، حمل ونقــل، تولیــد انــرژی الكتریكــی در نیروگاههــا و... می شــود. در حالی كــه فقــط یک پنجم آن صــرف ســاختن فراورده هــای ســودمند و تــازه می شــود!

24- مندلیف شــیمیدان روســی ده ها ســال پیش ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی رابه چه چیزی تشبیه کرد.

مندلیفهشــدارداد كــه ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی ماننــد آن اســت كــه آشــپزخانه را بــا ســوزاندن اســكناس روشــن نگــه داریــم.

24- چرا نفــت خــام را بیشتربــرای تولیــد انــرژی می ســوزانیم تا مــواد ســودمند ؟

زیراآســانی دسترســی بــه نفــت خــام و افزایــش نیــاز بــه انــرژی بــه دلیــل افزایــش جمعیــت ســبب شــده اســت كــه هم چنــان از ایــن مایــع ارزشــمند بیــش تــر بــرای تهیــه ســوخت اســتفاده شــود.

25-روزانــه در سراســر جهــان تقریبــاچه مقدارنفــت مصــرف می شــود؟

تقریبــا80000000 بشــكه نفــت

26-هــر بشــكه نفــت خــام برابــر چند لیتــر اســت؟ 159لیتر

27-با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.

 

بیش ترین میزان كشف نفت خام مربوط به كدام دهه است؟

پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام با كشف آن برابر است؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان كشف آن پیشی گرفته است؟

28-دربــاره راه هــای كاهــش وابســتگی اقتصــاد كشــور بــه نفــت خــام چه مواردی راپیشنهاد  می كنیــد؟       

 

29-نفت خام ترکیبی ازچه موادی است؟

نفــت خــام مخلوطــی از صدهــا تركیــب بــه نــام هیدروكربــن اســتالبتــه همــراه نفــت خــام، همــواره مقــداری نمــك، آب و گوگــرد نیــز یافــت می شــود.

30- هیدروكربن هــا از چند عنصــر ســاخته شــده اند

هیدروكربن هــا از دو عنصــر كربــن و هیــدروژن ســاخته شــده اند.

31-در هــر مولكــول هیدروكربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای كربــن چگونه بــه یكدیگــر متصل انــد؟مثال بزنید.

در هــر مولكــول هیدروكربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای كربــن از طریــق پیوندهــای كووالانســی بــه یكدیگــر متصل انــد.بــرای نمونــه، در متــان كــه ســاده ترین هیدروكربــن اســت، هــراتــم كربــن بــا 4 اتــم هیــدروژن پیونــدداده اســت.

32-بــا افزایــش تعــداد..........و .........هیدروكربن هــای بــزرگ تــر ســاخته می شــوند. هیدروژن هــا - كربن هــا

33-ویژگــی هیدروكربن هــا بــه ................. آنهــابســتگی دارد

تعــداد اتمهــای ســازنده ی

34-جــدول زیــر برخــی از هیدروكربن هــاو نقطــة جــوش آنهــا را نشــان می دهــد.از این جدول چه نتیجه ای می گیرید؟ در هیدروكربن هــا بــا افزایــش تعــداد كربــن،نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

نام هیدروكربن                  

فرمول مولكولی                  

نقطه جوش

 

بوتان   

        C4 H10

-0/5

برتان     

CH4              

-168

اوكتان 

          C8 H18

125

---------------

C20 H42       

   343

35-چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های كربن در هیدروكربن ها وجود دارد؟

در هیدروكربن هــا بــا افزایــش تعــداد كربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولكول هــا بیشتــر می شــود. هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة

جــوش بالاتــر اســت.

36-كدام تركیب نقطة جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

C6 H14                                         C10 H20          

37-نقطــۀ جــوش یك  مــاده بــه چه چیزهایی بســتگی دارد؟

نقطــۀ جــوش یكــی از ویژگیهــای فیزیكــی مــواد اســت كــه بــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــای ســازندة آنهــا بســتگی دارد.

38-هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

39-در هیدروكربن هــا بــا افزایــش تعــداد كربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولكول هــا بیشتــر می شــود.

40-با توجه به شكل داده شده، مشخص كنید.

 

آ) كدام هیدروكربن آسان ترجاری می شود؟ چرا؟

ب) هر یك از فرمول های زیر به كدام روغن تعلق دارد؟

الف-C12H26            ب-    H42 C20   ج-  C17 H36     د-C24 H50

41-تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی كه اختلاف نقطه جوش آن ها زیاد است به كار می رود.

42-فــرض كنیــد مخلوطــی ازدو هیدروكربــن مایــع بــا فرمول هــای C6H14(بانقطــة جــوش برابــر بــا 68  و C9H20 بــا نقطــة جــوش برابــر بــا ---- در اختیــار داریــد. چگونــه ایــن دو تركیــب را از هــم جــدا می كنیــد؟

43- بــرای جداســازی مخلــوط دو مایــع در دســتگاه تقطیــر ســاده ازچه روشی استفاده می شود؟

در ایــن دســتگاه مایع هــا براســاس تفــاوت در نقطــة جــوش از هــم جــدا می شــوند. به طــوری كــه بــا گرمــا دادن، مایعــی كــه نقطــة جــوش پاییــن تری  دارد، زودتــر بخــار می شــود و از مخلــوط جــدا می شــودســپس مولكولهــای بخــار شــده بــا عبــور دادن از یــك لولــه ســرد بــه مایــع تبدیــل می شــوند و از مخلــوط دو مایــع جداســازی می گــردد

44-در پالایشــگاههای نفــت؛ اجــزای نفــت خــام را چگونه از یكدیگــر جــدا می كننــد؟

 در پالایشــگاههای نفــت از دســتگاه پیچیده تــر و بزرگ تــری بنــام بــرج تقطیــر اســتفاده می شــود.در بــرج تقطیــر نفــت خــام را گرمــا مــی دهنــد. در اثــر گرمــا، هیدروكربــن هــا تبخیــر مــی شــوند و در بــرج بــالا مــی رونــد و در قســمت هــای مختلــف بــرج از هــم جــدا مــی شــوند. از آنجایــی كــه نقطــه جــوش برخــی از اجــزای ســازنده نفــت خــام بــه یكدیگــر بســیار نزدیــك اســت، نمی تــوان همــة آن هــا را به طــور كامــل از هــم جــدا ســازی كــرد. بلكــه آن هــا را بــه صــورت مخلوطــی از چنــد هیدروكربــن كــه نقطــه جــوش نزدیــك بــه هــم دارنــد و بــرش نفتــی نامیــده مــی شوندجداســازی می كننــد.

45-برش نفتی چیست؟

بــه مخلوطــی از چنــد هیدروكربــن كــه نقطــه جــوش نزدیــك بــه هــم دارنــد بــرش نفتــی نامیــده مــی شوند

46-با توجه به شكل زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ - در این برج تقطیر، نفت خام را در چند برش جداسازی می كنند؟

ب) نقطه جوش كدام برش از بقیه بیش تر است؟

پ) مولكول های موجود در كدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟

پ - تعداد اتمهای كربن در مولكول های كدام برش از بقیه بیش تر است؟

47- تفاوت اشیائی که انسان از قدیم از آنها استفاده می کردند با اشیاء جهان امروز در چیست؟

در حــدود150 ســال پیــش همــة اشــیاء مــورد اســتفاده انســان از مــوادی ماننــد چــوب، ســنگ، انــواع فلزهــا، شیشــه یــا خــاك رس ســاخته می شــد.

الیــاف مــورد اســتفاده نیــز پنبــه، پشــم، كتــان یــاابریشــم بــود. همــه داروهــا و افزودنی هــای غذایــی از منابــع طبیعــی به دســت می آمــد.

امــا امــروزه دانشــمندان علــوم تجربــی بــا شــناخت اجــزای ســازنده نفــت و ویژگی هــای آنهــا، كاربردهــای تــازه ای بــه غیــر از ســوختن بــرای برخــی از آنهــا پیــدا كردنــد. بــرای نمونــه، ا تــن (اتیلــن) یكــی از ایــن مــواد اســت،

48-اتن (اتیلن)چیست؟وچگونه بدست می آید.

ا تــن C2H4 ) )گاز بی رنگــی اســت كــه بــه طــور طبیعــی بــه وســیله برخــی از میوه هــای رســیده ماننــد گوجــه فرنگــی و مــوز آزاد می شــود

- چه استفاده هایی از اتن می شود؟

در صنعــت كشــاورزی نیــز از گاز اتــن كــه از نفــت خــام جداســازی مــی شــود بــرای تبدیــل میوه هــای نــارس بــه رســیده اســتفاده می كننــد.

 از اتــن می تــوان فراورده جدیــدی ســاخت. بــرای نمونــه هــرگاه گاز اتــن را در یــك ظــرف در بســته گرمــا دهیــم، یــك تغییــر شــیمیایی رخ می دهــد و طــی آن یــك مــاده مصنوعــی بــه نــام پلاســتیك تولیــد می شــود.

49- مــاده اولیــة همه الیــاف مصنوعــی (پلاســتیك ها) را ازنفت جداسازی کرده اند.

50-عنصرهای اصلی سازنده ی پلاستیك ها چیست؟

51-بــا توجــه بــه شــكل زیــر، خــواص فیزیكــی ا تــن را بــا فراورده هــای حاصــل از آن(پلــی ا تــن)مقایســه كنیــد.

 

52-پلــی تــن چیست؟

پلــی تــن، فــراورده ای اســت كــه طــی یــك تغییــر شــیمیایی از اتــن بــه دســت می آیــد. در ایــن تغییــر شــیمیایی مولكولهــای كوچــك بــه مولكول هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند.

53-پلی تن چگونه به دست می آید؟

پلــی ا تــن از كنــار هــم قــرار گرفتــن مولكول هــای زیــادی از ا تــن تشــكیلمی شــود. بــا ایــن تفــاوت كــه پیونــد دوگانــه بیــن اتم هــای كربــن در اتــن می شــكند و مولكول هــای كوچــك بــا پیونــد كووالانســی جدیــد بــه هــم متصــل می شــوند و زنجیــر بلنــد كربنــی را می ســازند

54-براثرســوختن هیدروكربــن هــاچه موادمرکبی  تولیــد مــی شونــد؟

آّب و کربن دی اکسید

55- فرمول شیمیایی سوزاندن نفت خام را بنویسید.

  CH4 + O2                         H2 O + CO2                                                                          

56- افزایشکربن دی اکسید در هوا کره باعث به وجود آمدن چه مشکلاتی شده است ؟

مصــرف ســوخت هــای فســیلی در خودروهــا، وســایل نقلیــه و نیروگاههــا ســبب تولیــد حجــم انبوهــی از كربــن دی اكســید مــی شــود و مقــدار ایــن گاز هــا را در هــوا كــره افزایــش مــی دهــد. و در نتیجه ی  ایــن افزایــش مشــكلاتی ماننــد گــرم شــدن زمیــن، آلودگــی هــوا، ذوب شــدن یــخ هــا و جابجایــی فصــل هــا پدیــد آمــده اســت.

57-هــر یــك از شــما هــا در ایجــاد مشــكلات ناشی از افزایش CO2 چقــدر ســهیم هســتید؟

میــزان بــرق مصرفــی در خانــه ما، نــوع خــودرو و میــزان اســتفاده ما از آن و حتــی مقــدار گوشــتی كــه مصــرف مــی كنیــم روی مقــدار كربــن دی اكســید تاثیــر مــی گــذارد.

58-برخی از عوامــل موثــر بــر كاهــش مقــدار كربــن دی اكســید و از راههــای دوســتی بــا طبیعــت را نام ببرید.

كاشــت درخــت، اســتفاده از انــرژی هــای پــاك و یافتــن منابــع جدیــد انــرژی و دفــن كربــن دی اكســیدو.............

59-کاربرد پلاستیك هارا بنویسید.( به چه علت ما از پلاستیکفراوان استفاده می کنیم؟)

پلاســتیك هــا كاربردهــا فراوانــی در صنایــع گوناگونــی ماننــد بســته بندی،تولیــد پوشــاك، دارو، كشــاورزی، نظامــی، بهداشــتی دارنــد.

60-ویژگی پلاستیک هایی که ازنفت تهیه می شوند را بنویسید.

ارزان قیمت اند؛عمرطولانی واستحکام بالایی دارند

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:53 بعد از ظهر

Whoa all kinds of superb tips!
cialis for sale south africa cialis 20 mg cheap cialis generic cialis 20mg tablets low dose cialis blood pressure cialis 50 mg soft tab cialis bula cialis online recommended site cialis kanada cialis patent expiration
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:28 قبل از ظهر
Someone essentially assist to make critically articles I would state.
This is the very first time I frequented your web page and to this
point? I amazed with the research you made to make this
actual put up extraordinary. Magnificent activity!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:39 قبل از ظهر
Great post! We are linking to this great post on our
website. Keep up the good writing.
شنبه 14 مرداد 1396 09:05 قبل از ظهر
Every weekend i used to pay a visit this web site,
as i wish for enjoyment, for the reason that this this site
conations truly pleasant funny stuff too.
شنبه 19 فروردین 1396 08:43 بعد از ظهر
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering
the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a
lot often inside case you shield this increase.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه