تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - نکات مهم عدسی ها
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است

نکته ۱ - q در صورتی منفی است که تصویر 
مجازی باشد. 


نکته ۲ -در عدسی همگرا تصویر در صورتی مجازی است که جسم در فاصله کانونی 
باشد.


نکته ۳ -در عدسی واگرا اگر جسم حقیقی باشد 
تصویر آن همیشه مجازی و کوچکتر است .


نکته ۴ -اگر تصویر مستقیم باشد ، مجازی نیز 
هست . 
نکته ۵ -در عدسی همگرا ، اگر جسم در فاصله 
کانونی باشد تصویر آن مجازی ،بزرگتر و مستقیم است .


نکته ۶ - در عدسی همگرا ، اگر جسم بین f 
و 2f باشد تصویر آن حقیقی ، بزرگتر و معکوس است و خارج از 2f تشکیل می شود . 


نکته ۷ - در عدسی همگرا ،اگر جسم روی 2f 
باشد تصویر آن حقیقی ، برابر جسم و معکوس است و زیر 2f
 تشکیل می شود .


نکته ۸ - در عدسی همگرا ، اگر جسم خارج از 
2f باشد تصویر آن حقیقی ،کوچکتر و معکوس است و بین f و 2f تشکیل می شود 
.


نکته ۹ -در عدسی واگرا ، در هر وضعیت جسم 
تصویر آن مجازی ، کوچکتر و مستقیم است و در فاصله کانونی می باشد .


نکته۱۰ - در رابطه توان عدسی f باید بر حسب 
متر باشد و در اینصورت توان بر حسب دیوپتر خواهد بود. 


D=1/f

نکته ۱۱ - عدسی همگرا دارای توان مثبت و 
عدسی واگرا توان منفی دارد .


نکته ۱۲ - اگر دو یا چند عدسی را به هم بچسبانیم ( عدسی مرکب )توان کل با مجموع توان های عدسیها برابر است . .... D=D1+D

نکته ۱۳ - میکروسکوپ و دوربین نجومی هر دو 
از دو عدسی همگرا تشکیل شده اند .


نکته ۱۴ - در میکروسکوپ جسم باید بین fو 2f 
عدسی شیئ قرار گیرد .


نکته ۱۵ - در میکروسکوپ تصویر حقیقی جسم در 
فاصله کانونی عدسی چشمی تشکیل می شود و در آخر تصویری مجازی و معکوس نسبت به جسم و 
بسیار بزرگتر تشکیل می شود.


نکته ۱۶ - در دوربین نجومی فاصله دو عدسی 
چشمی و شیئ برابر مجموع فاصله کانونی دو عدسی است .یعنی کانونها بر هم منطبق هستند 
.


نکته ۱۷ - در رابطه بزرگنمایی اعداد همیشه 
مثبت هستند


طول جسم 
/طول تصویر= m=q/p 


نکته ۱۸ 
- اگر فقط یکی از سه کمیت p , q , f معلوم باشد . ابتدا به کمک رابطه بزرگنمایی q 
را بر حسب p بدست آورده و با توجه به مجازی یا حقیقی بودن تصویر مقدار q را در 
رابطه اصلی قرار می دهیم.


نکته ۱۹ - فاصله کانونی عدسی همگرا مثبت و 
عدسی واگرا منفی است .


نکته ۲۰ - حالتهای تصویر در عدسی همگرا 
مانند آینه مقعر است .


نکته ۲۱ - حالتهای نصویر در عدسی واگرا 
مانند آینه محدب است .

سوالات عدسی ها


عدسی 

۱-عدسی همگرایی تصویر لامپی را بر روی یک 
پرده دو برابر اندازه آن نشان می دهد . اگر عدسی را ۲cm به پرده نزدیک کنیم ،تصویری 
نصف اندازه اصلی لامپ تشکیل می شود . فاصله کانونی عدسی چند سانتی متر است؟ ( ۷۸ 
ر )


۱)۴ ۲)۶ √ 
۳)۸ ۴)۲۴


۲-جسمی مقابل یک عدسی واگرا به فاصله کانونی 
f قرار گرفته است. اگر تصویر مجازی جسم به فاصله f/2 از عدسی تشکیل شود . جسم در چه 
فاصله ای از عدسی قرار دارد؟


(۷۹ ت )

√ 1)f 

2)2f

3)f/2 

4)f/3

۳-ضریب شکست آب ۳/۴ است. اگر از دید قائم 
عمق ظاهری استخری 1.2متر به نظر برسد عمق واقعی چند متر است؟ ( ۷۹ ر 
)


۱)۰/۸ ۲)۰/۹ √ 
۳)۱/۶ ۴)۱/۸


۴-هر گاه جسمی از کانون تا فاصله خیلی دور 
نسبت به یک عدسی واگرا تغییر مکان بدهد ، تصویرش در چه ناحیه ای جابجا می شود؟ (۷۹ 
ر )


۱)از نصف فاصله کانونی تا بینهایت 

۲)از بینهایت تا کانون 

۳)از کانون تا نصف فاصله 
کانونی


√ ۴)از نصف فاصله کانونی تا 
کانون


۵-دو عدسی نازک با توانهای 2D- و 4D+ را به 
هم می چسبانیم و عدسی مرکبی می سازیم . فاصله کانونی این عدسی مرکب چند سانتی متر 
است؟ ( ۸۰ ت )


√ ۱)۵۰ ۲)۷۵ 
۳)۱۰۰ )۱۲۵


۶-یک عدسی همگرا به توان ۵دیوپتری را رو به 
خورشید می گیریم . پشت عدسی و روی یک دیواره یک لکه نورانی تشکیل می شود. برای آنکه 
کوچکترین و پر نور ترین لکه روی دیوار بوجود آید ، فاصله عدسی تا دیوار باید چند 
سانتی متر باشد؟( ۸۱ ت )


۱)۰/۲ ۲)۰/۵ 
۳)۵ √ ۴)۲۰


۷-از بهم چسباندن یک عدسی همگرا به فاصله 
کانونی ۵۰cm و یک عدسی واگرا ، عدسی مرکبی حاصل شده است. توان عدسی مرکب 3D- است.
فاصله کانونی عدسی واگرا چند سانتی متر است؟ (۸۱ ت )


√ ۱)۲۰ ۲)۳۰ 
۳)۴۰ ۴)۵۰


۸-یک عدسی از یک جسمی که درفاصله ۱۲cm از آن 
قرار دارد تصویری مجازی می دهد که طولش ۲/۱ طول جسم است. نوع عدسی چیست؟ و فاصله 
کانونی آن چند سانتی متر است؟ (۸۱ ر )


√۱)واگرا ۱۲ ۲)واگرا ۶۰ 
۳)همگرا ۱۲ ۴)همگرا ۶۰


۹-یک دسته پرتو تک رنگ با زاویه تابش ۴۵ 
درجه از هوا به محیط شفافی به ضریب شکست Γ۲ می تابد . این دسته پرتو موقع ورود به 
این محیط چند درجه از راستای اولیه منحرف می شود؟(۸۱ ر )


۱)صفر √۲)۱۵ 
۳)۳۰ ۴)۴۵


۱۰-در عدسی همگرا در صورتی شی و تصویر آن در 
طرف عدسی قرار می گیرند که شی در : (۸۲ ر )


۱)بین کانون و دو برابر فاصله کانونی 
باشد


√ ۲)داخل فاصله کانونی باشد

۳)خارج از فاصله کانونی 
باشد


۴)بین عدسی تا نقطه ای به فاصله دو 
برابر فاصله کانونی باشد 


۱۱-در میکروسکوپ تصویری که عدسی شیئ از شی 
ایجاد می کند، چگونه است ودر کجا تشکیل می شود ؟ (۸۲ ر)


۱)مجازی - خارج از فاصله بین دو 
عدسی


۲)حقیقی - خارج از فاصله بین دو 
عدسی


۳)مجازی -داخل فاصله کانونی عدسی 
چشمی


√ ۴)حقیقی-داخل فاصله کانونی عدسی 
چشمی


۱۲-فاصله یک شی از عدسی واگرایی ۴ برابر 
فاصله کانونی عدسی است. در این صورت طول شی چند برابر طول تصویر است؟ ( ۸۳ ر 
)


۱)۲ ۲)۳ 
۳)۴ √ ۴)۵


۱۳-یک ذره بین تصویر حقیقی خورشید را 
در ۲۰cm خود تشکیل می دهد . توان آن چند دیوپتر است؟ ( ۸۴ ت )


۱)۲ √ ۲)۵ 
۳)۱۰ ۴)۲۰


۱۴- کدام پرتو در ورود از هوا به شیشه کمتر 
منحرف می شود ؟ ( ۸۵ ت )


√ ۱) قرمز ۲) سبز ۳) 
آبی ۴) بنفش


۱۵- توان یک عدسی ۴+ دیوپتر است . این عدسی 
از جسمی که روی محور اصلی و در ۵/. متری عدسی قرار دارد ، چگونه تصویری تشکیل می 
دهد ؟ ( ۸۵ ت ) 


۱) مجازی ٬ کوچکتر ۲) 
مجازی ، بزرگتر


√ ۳)حقیقی ٬ هم اندازه ۴) 
حقیقی ٬ بزرگتر 


۱۶- کدام عبارت در باره عدسی همگرا درست 
نیست ؟ ( ۸۵ ر )


√ ۱) اگر جسم روی محور اصلی جابجا شود 
تصویر نیز روی محور اصلی در خلاف حرکت جسم جابجا می شود .


√ ۲) پرتوی که بر مرکز نوری عدسی بتابد به 
موازات محور اصلی خارج می شود .


۳) پرتوی که به موازات محور اصلی بر عدسی 
بتابد از کانون عدسی می گذرد .


۴) بسته به شرایط هم تصویر حقیقی و هم 
تصویر مجازی تشکیل می دهد .

نوع مطلب : علوم هشتم، نمونه سوالات علوم هشتم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:54 بعد از ظهر

Awesome write ups, Thank you.
we recommend cialis best buy cialis patentablauf in deutschland cialis australia org acheter cialis kamagra cialis generico en mexico canada discount drugs cialis generico cialis mexico low cost cialis 20mg only best offers 100mg cialis cialis rezeptfrei sterreich
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:09 قبل از ظهر

Position well applied!.
cialis generic cilas cialis pills price each cialis manufacturer coupon viagra vs cialis vs levitra buy original cialis preis cialis 20mg schweiz cialis lilly tadalafi how do cialis pills work viagra vs cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:05 قبل از ظهر

Many thanks. Lots of information.

online viagra uk buy viagra prescription online online pharmacy sildenafil buy legal viagra order online pharmacy cheap viagra buy viagra professional can you actually buy viagra online online pharmacy how to buy viagra on line
شنبه 18 فروردین 1397 12:43 قبل از ظهر

You actually explained this superbly!
click now buy cialis brand discount cialis warnings for cialis tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland i recommend cialis generico buy cialis online cheapest opinioni cialis generico estudios de cialis genricos cialis wir preise
جمعه 3 فروردین 1397 10:54 بعد از ظهر

Fine information. With thanks!
cialis savings card precios de cialis generico price cialis wal mart pharmacy cialis coupon buy cialis online cheapest generic cialis at the pharmacy buy original cialis generic for cialis fast cialis online cialis efficacit
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:36 قبل از ظهر

You've made your point!
get cheap cialis cialis pas cher paris we like it cialis soft gel cialis pills boards ou acheter du cialis pas cher does cialis cause gout cialis purchasing generic cialis soft gels cialis 5 effetti collaterali estudios de cialis genricos
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:00 بعد از ظهر
Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
and I look forward to your new updates.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:07 قبل از ظهر
Excellent blog here! Also your site loads up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as quickly as yours lol
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:40 قبل از ظهر
You are so interesting! I don't think I've truly read through anything like that before.
So nice to find someone with original thoughts on this subject matter.
Seriously.. thank you for starting this up.

This web site is one thing that is needed on the internet, someone
with a bit of originality!
دوشنبه 31 فروردین 1394 04:47 بعد از ظهر
--------
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه