تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - سوالات چهارگزینه ای فصل 14 و 15 علوم تجربی پایه هشتم
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است
سوالات چهارگزینه ای فصل 14 و 15 
علوم تجربی پایه هشتم

1-      اگر در هنگام خورشید گرفتگی از سطح کره ماه به زمین نگاه کنیم چه چیزی را مشاهده خواهیم کرد؟

الف) زمین کاملا واضح دیده می شود                  ب) برای مدتی زمین کاملا ناپدید می شود

ج) قسمتی از زمین که سایه ماه برروی آن افتاده تاریک دیده می شود

د) خورشیدگرفتگی از روی ماه نیز دیده می شود

2- در یک اتاق کاملا تاریک کدام اجسام دیده می شوند؟

الف) اجسام منیر          ب) اجسام شفاف           ج) بازتاباننده های خوب      د) هرسه مورد دیده می شوند

3- تصویر مستقیم و بزرگتر از جسم در کدام آینه تشکیل می شود؟

الف) کوژ          ب) کاو           ج) تخت           د) مقعرو محدب

4- آگر یک چشمه نقطه ای را مقابل یک آینه کوژ قرار دهیم پرتوهای بازتابش چگونه خواهد بود؟

الف) همگرا        ب) واگرا            ج) موازی            د) بستگی به فاصله جسم تا آینه دارد

5- برای کدام یک از کاربردهای زیر از آینه کوژ استفاده نمی کنیم؟

الف) آینه اتومبیل       ب) درپیچ جاده       ج) آینه دندانپزشکی            د) فروشگاههای بزرگ

6- کدام آینه میدان دید را افزایش می دهد؟

الف) تخت            ب) محدب           ج) کاو             د) هیچکدام

7- پدیده رنگین کمان در اثر کدام ویژگی نور ایجاد می شود؟

الف) شکست نور         ب) جذب نور           ج) بازتاب نور           د) ترکیب نور

8- عینک های نزدیک بین مقعر هستند از پشت آن جسم کدام ویژگی را ندارد؟

الف) کوچکتر از جسم          ب) مستقیم          ج) حقیقی             د) نزدیکتر از جسم

9- سرعت انتشار موج در یک محیط به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف) بسامدموج        ب) جنس محیط        ج) نیروی بین ذرات محیط         د) سختی و نرمی محیط   

10- سرعت انتشار صوت در کدام یک بیشتر است؟

الف) بخارآب         ب) آب              ج) آب منجمد(یخ)           د) در هرسه برابر است

11- کدام یک از ویژگیهای زیر ویژگی موج صوتی نیست؟

الف) مکانیکی           ب) قابل انتشار         ج) حامل انرژی          د) قابل انتشاردرخلاء

12- در طیف موجهای الکترومغناطیس از موج های رادیویی تا پرتوهای گاما کدام کمیت کاهش می یابد؟

الف) بسامد            ب) سرعت در خلاء          ج) طول موج          د) انرژی موج

13- کدام یک از امواج زیر ماهیت الکترومغناطیسی ندارد؟

الف) پرتو ایکس          ب) امواج فراصوت           ج) امواج رادیویی          د) نورسبز

14- باتوجه به ویژگیهای امواج الکترومغناطیسی کدام گزینه به ترتیب کاهش بسامد از چپ به راست درست است؟

الف) فرابنفش ، سبز ، قرمز                         ب) فرابنفش ، قرمز ، سبز

ج) سبز ، فرابنفش ، قرمز                           د) قرمز ، سبز ، فرابنفش

15- سرعت نور در یک محیط شفاف به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف) رنگ نور         ب) جنس محیط           ج) تراکم محیط             د) زاویه تابش نور

16- در کدام آینه همیشه طول تصویر برابر طول جسم است؟

الف) محدب                ب) مقعر                   ج) تخت                 د) تخت و مقعر

17- قوانین بازتاب نور در مورد چه سطوحی صادق است؟

الف) صیقلی و تخت           ب) صیقلی و کروی            ج) کدروناصاف          د) همه موارد

18- توسط کدام یک از وسایل زیر می توانیم از یک شمع روشن تصویر بزرگتری بدست آوریم؟

الف) آینه محدب            ب) آینه مقعر             ج) منشور           د) آینه تخت

19- اگر نور از آب وارد شیشه شود سرعت آن :

الف) بیشتر می شود             ب) تغییر نمی کند           ج) کمتر می شود          د) نصف می شود

20- وقتی با دست راست و از راست به چپ می نویسیم بهتر است نور از کدام طرف بتابد؟

الف ) راست              ب) چپ               ج) روبه رو              د) بالا

21- جسمی در مقابل آینه ای قرار گرفته و تصویری مجازی و کوچکتر از آن در پشت آینه تشکیل شده است نوع آینه کدام است؟

الف) تخت               ب) مقعر               ج) محدب              د) مشجرشطرنجی

22- در کسوف ، ماه و زمین و خورشید چگونه قرار می گیرند؟

الف) ماه بین زمین و خورشید                         ب) زمین بین ماه و خورشید

ج) خورشید بین ماه و زمین                            د) ماه در طرف چپ خورشید

23- اگر نوری عمود بر آینه بتابد زاویه تابش آن چند درجه است؟

الف) 90درجه               ب) 180درجه            ج) صفردرجه              د) 60درجه

24- در کدام یک از سطوح زیر قوانین بازتاب نور صدق می کند؟

الف) آینه                    ب) صفحه کاغذ               ج) سطح آرام آب          د) هرسه مورد

25- اندازه تصویر در آینه مقعر به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟

الف) فاصله کانونی        ب) محل قرارگرفتن جسم         ج) اندازه جسم          د) هرسه مورد

26- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف) در آینه محدب زاویه تابش از زاویه بازتابش بزرگتر است

ب) در آینه مقعر زاویه تابش از زاویه بازتابش بزرگتر است

ج) فقط در انعکاس از آینه تخت زاویه تابش و بازتابش برابرند

د) در انعکاس از هر سطحی زوایای تابش و بازتابش برابرند

27- کدام یک از موارد زیر پرتوهای موازی نور را همگرا می کند؟

الف) آینه کوژ             ب) عدسی کاو              ج) عدسی کوژ            د) آینه تخت

28- این تعریف مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟

((شیشه خمیده ای که داخل آن جیوه اندود شده ))

الف) آینه محدب        ب) عدسی محدب        ج) آینه مقعر         د) عدسی مقعر

29- زاویه بازتاب کدام گزینه است؟

الف) زاویه بین پرتو تابش و بازتاب                 ب) زاویه بین پرتو تابش و آینه

ج) زاویه بین پرتوی بازتاب و آینه                   د) زاویه بین پرتوی بازتاب و خط عمود

30- کدام یک از موارد زیر منیر است؟

الف) ماه                ب) آینه                ج) مریخ                 د) ستاره قطبی

31- عدسی مقعر روی پرده تصویر تشکیل نمی دهد زیرا:

الف) نور را می شکند                          ب) نور را متمرکز می کند

ج) نور را پراکنده می کند                      د) نور را عبور نمی دهد

32- برطبق قانون بازتاب نور:

الف) پرتوهای بازتاب با هم موازی اند                     ب) زاویه تابش و بازتاب باهم برابرند

ج) پرتوی تابش و بازتاب با هم برابرند                     د) بازتاب از سطح ناصاف منظم است

33- خسوف وقتی اتفاق می افتد که :

الف) زمین در سایه ماه باشد                       ب) ماه در سایه زمین باشد

ج) خورشید در سایه زمین باشد                    د) خورشید در سایه ماه باشد

34- تعریف کامل بسامد کدام است؟

الف) مدت زمان یک حرکت کامل                ب) تعداد حرکتها در مدت یک ثانیه

ج) تعداد حرکت رفت و برگشت در مدت آزمایش           د) تعداد رفت و برگشت کامل در مدت یک ثانیه

35- واحد بسامد کدام است؟

الف) متر              ب) ثانیه                ج) هرتز               د) متربرثانیه

36- کدام گزینه بیانگر انتشار موج در یک محیط می باشد؟

الف) جابجایی ماده در یک امتداد و جهت ثابت              ب) انتقال ماده از مکانی به مکان دیگر

ج) انتقال وضعیت آشفتگی از یک نقطه به نقطه دیگر        د) انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر

37- وقتی موجی در فضا منتشر می شود همراه با خود ............... را در فضا منتشر می کند.

الف) ماده و انرژی     ب) فقط انرژی     ج) فقط ماده        د) انرژی را ذخیره و ماده را منتقل می کند

38- کدام تعریف دامنه موج است؟

الف) کمترین جابجایی هرذره از وضع تعادل                 ب) بیشترین جابجایی هرذره از وضع تعادل

ج) فاصله ذره از وضع تعادل در هر لحظه                   د) محل تعادل ذره در حال نوسان

39- کدام تعریف طول موج است؟

الف) حداقل فاصله بین دو نقطه در حال نوسان               ب) فاصله دو نقطه در حال نوسان

ج) حداقل فاصله بین دو نقطه در وضعیت نوسانی یکسان   د) بیشترین فاصله دو نقطه در وضعیت نوسانی یکسان

40- انتشار موج یعنی:

الف) انتشار موج همراه با ماده                     ب) انتشار انرژی همراه با ماده

ج) انتشار انرژی بدون انتقال ماده                  د) انتقال ماده بدون انتشار انرژی

41- سرعت انتشار صوت ............... است .

الف) در همه مواد مقدار ثابتی                ب) در مواد مختلف و در دمای مختلف یکسان

ج) در مواد مختلف متفاوت                    د) در یک ماده در دمای متفاوت یکسان

42- گوش انسان :

الف) همه بسامدها را احساس می کند             ب) همه بسامدهای کمتر از 20هرتز را احساس می کند

ج) بسامدهای کمتراز20هرتز و بیشتر از20000هرتز را احساس می کند

د) همه بسامدهای بین 20 و 20000 هرتز را احساس می کند

43- بسامدهای فراصوتی و فروصوتی کدامند؟

الف) بسامدهای بالاتر از 20000هرتز فراصوتی و کمتر از 20000هرتز فروصوتی هستند

ب) بسامدهای بالاتر از 20000هرتز فراصوتی و کمتر از 20 هرتز فروصوتی هستند

ج) بسامدهای بالاتر از 20هرتز فراصوتی و کمتر از 20 هرتز فروصوتی هستند

د) بسامدهای بین 20000 هرتز و 20 هرتز فروصوتی و بیشتر از 20000فراصوتی هستند

44- هرگاه دامنه ارتعاش نصف شود سرعت انتشار موج چه تغییری می کند؟

الف) دوبرابر می شود         ب) یک چهارم می شود        ج) نصف می شود          د) تغییر نمی کند

45- از کمیت های زیر که مربوط به موج هستند کدام یک به محیط بستگی دارند؟

الف) بسامد               ب) سرعت               ج) دوره              د) هرسه مورد

46- اشعه فروسرخ و نور در کدام خاصیت اختلاف دارند؟

الف) انتشار در هوا        ب) انتشار در خلاء         ج) تاثیر بر جشم انسان        د) بازتاب از روی آینه

47- تصویر در آینه تخت ............ است .

الف) کوچکتر از جسم و در پشت آینه                ب) به اندازه جسم و در پشت آینه

ج) به اندازه جسم و در جلوی آینه                     د) به اندازه جسم و در خود آینه

48-  دندانپزشکان از کدام وسیله زیر در معاینه دندان ها استفاده می کنند؟

الف) عدسی همگرا         ب) آینه کوژ         ج) آینه کاو        د) عدسی واگرا

49- دو شعاع نورانی با زاویه تابش یکسان به دو آینه مقعر و محدب می تابد زاویه بازتاب آنها چگونه است؟

الف) در هر دو آینه بزرگتر از زاویه تابش است           ب) در هر دو آینه کوچکتر از زاویه تابش است

ب) در هر دو آینه برابر زاویه تابش است                   ج) در آینه مقعر کوچکتر و در محدب بزرگتر است

50- استفاده از لامپ های کم نور برای صرفه جویی در مصرف برق در کدام نقطه خانه صحیح نیست؟

الف) اتاق خواب          ب) اتاق مطالعه           ج) دستشویی و حمام            د) هرسه مورد

 

نوع مطلب : نمونه سوالات علوم هشتم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:35 قبل از ظهر
Heya i'm for the first time here. I came across this board
and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I am hoping to offer
something back and help others like you helped me.
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:52 قبل از ظهر
If some one wishes expert view concerning blogging and site-building then i propose him/her to pay a visit this blog, Keep up the nice work.
شنبه 14 مرداد 1396 03:03 بعد از ظهر
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:49 قبل از ظهر
Hi there! This blog post couldn't be written much better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He always kept preaching about this. I most certainly will send this information to him.
Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه